نظارت بر حفاری شبکه فاضلاب شهرکرمان

کارفرما:شهرداری_سال98

نظارت بر تکمیل استخرمجموعه ورزشی سیرجان

کارفرما:وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی _ سال98

نظارت نوسازی مدارس شهرستان بم

کارفرما:اداره  کل نوسازی و تجهیز مدارس_سال97

نظارت نوسازی مدارس شهرستان بافت

کارفرما:اداره  کل نوسازی و تجهیز مدارس_سال97

نظارت نوسازی مدارس شهرستان کرمان

کارفرما:اداره  کل نوسازی و تجهیز مدارس_سال97

نظارت نوسازی مدارس شهرستان سیرجان

کارفرما:اداره  کل نوسازی و تجهیز مدارس_سال97

نظارت نوسازی مدارس شهرستان رابر

کارفرما:اداره  کل نوسازی و تجهیز مدارس_سال97

نظارت نوسازی مدارس شهرستان شهداد

کارفرما:اداره  کل نوسازی و تجهیز مدارس_سال97

نظارت نوسازی مدارس شهرستان کهنوج

کارفرما:اداره  کل نوسازی و تجهیز مدارس_سال97

نظارت نوسازی مدارس شهرستان ریگان

کارفرما:اداره  کل نوسازی و تجهیز مدارس_سال97

نظارت پل آسیب دیده انبار نفت شهید احمدی روشن

کارفرما:شرکت نفت _ سال97