بهسازی لرزه ای بیمارستان کرمان درمان سابق(6500 مترمربع)

کارفرما:علوم پزشکی _ سال 94

بهسازی لرزه ای کتابخانه دانشگاه شهید باهنر(3000 متر مربع)

کارفرما:دانشگاه شهید باهنر کرمان _ سال 95

بهسازی لرزه ای پل اسیب دیده انبار نفت شهید احمدی روشن(دهانه 30 متری)

کارفرما:شرکت ملی فراوردهای نفتی _ سال96

بهسازی لرزه ای پست های برق زمینی مهدیه و ترمینال(200مترمربع)

کارفرما:شرکت برق _ سال 98

بهسازی لرزه ای ساختمان تجاری-اداری(400 متر مربع)

کارفرما:خانم دکتر غفاری _ سال 98

مقاوم سازی فونداسیون مجموعه ورزشی سیرجان(2000 مترمربع)

کارفرما:وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی _ سال98