استخدام

 • اطلاعات فردی

 • انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png.
 • سوابق تحصیلات

 • دانشگاهشهراز سالتا سالمدرک تحصیلیرشته و گرایشعنوان پایان نامهمعدل 
 • سوابق کاری

 • موسسه/شرکتسمتمدت همکاری (ماه)از سالتا سال 
 • دوره های آموزشی

 • نام دورهبرگزارکنندهمدت (ساعت)تاریخ مدرک 
 • شرایط کاری

 • اطلاعات تماس

 • توضیحات

 • انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf.