فرشاد مهرابی

مدیر گروه سازه و ساختمان

دکترای  مهندسی عمران وسازه

علیرضا اوحدی

مدیر گروه پدافند غیر عامل

دکترای مهندسی عمران وسازه

نگین مینایی

مدیر گروه شهرسازی

دکترای  معماری و شهرسازی

شهرزاد برومند

مدیر گروه مالی و اداری

کارشناسی ارشد مدیریت

لیلی ایرانمنش

مدیر گروه معماری

کارشناسی ارشد مهندسی معماری

محمدرضا خسروی

مدیر گروه راه و ترابری

 دکتری مهندسی عمران و سازه

عبد الحسین فاضلی

مدیر گروه نظارت و کنترل پروژه

کارشناسی ارشد مهندسی عمران

پونه پورسیستانی

مدیر گروه توانمند سازی بافت فرسوده

کارشناسی ارشد مهندسی معماری

اکبر کوهستانی

مدیر گروه تاسیسات

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک