مدیر عامل

فرشاد مهرابی

دکترای مهندسی عمران و سازه

هیات مدیره

علیرضا اوحدی

دکترای مهندسی عمران و سازه

هیات مدیره

علیرضا عزیزی

کارشناسی مهندسی برق