تماس

تلفن: 32454479-034

همراه  مدیر عامل :09131406197

آدرس

کرمان، خیابان استقلال، کوچه 2، جنوبی1، غربی3، پلاک 15-کدپستی:7617798433

فکس

034-32472209

ایمیل

farateyf@gmail.com

ساعات کاری

شــــــنبه ……………8صبح تا 2بعدازظهر
یکــــشنبه ……………8صبح تا 2بعدازظهر
دوشــــنبه ……………8صبح تا 2بعدازظهر
سه شـــنبه …………..8صبح تا 2بعدازظهر
چهارشـــنبه ………… 8صبح تا 2بعدازظهر
پنجــشــنبه ………….8صبح تا 2بعدازظهر

جهت ها

کرمان، خیابان استقلال، کوچه 2، جنوبی1، غربی3، پلاک 15

فرم ارتباط

ارسال پیام