شرکت مهندسین مشاور فراطیف آگرین در راستای اهداف علمی و پژوهشی، در برگزاری کنفرانس های تخصصی زیر همکاری داشته است.

1-اولین کنفرانس ملی صنعت بتن

2-اولین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران

3-اولین کنفرانس ملی تاسیسات نوین ساختمانی