اعضای شرکت مهندسین مشاور فراطیف آگرین در راستای اهداف علمی و پژوهشی، در ارائه و چاپ مقالات علمی زیر همکاری داشته است.

1- FarshadMehrabi, Effect of Setback in Height on Period of Concrete Structure, WASET Conference, Venice, Italia, 2011.

2- FarshadMehrabi, Assessment of the Dynamic Effect of Steel Frame due to Sudden Column Loss, Structural Design Tall and Special Buildings Journal, 2012.

3- FarshadMehrabi, Assessment of the Progressive Collapse Potential of Steel Frame due to corner column loss, Wulfinial Journal, 2012.

4-A. Ohadi & T.Micic, 2011, Stochastic process deterioration modeling of adaptive inspection, ICASP 11, Zurich.

5- Ohadi & T.Micic, 2012, Probabilistic model of degradation of reinforced concrete bridge slab capacity following an inspection, ASRANet, LONDON.

6- Ohadi & T.Micic, 2013, Imperfect inspection characterization for Gamma process structural deterioration model, ICOSSAR 13, NEWYORK CITY

7- Ohadi&T.Micic, 2015, Stochastic process deterioration modeling of reinforced concrete bridge slab capacity respect to the imperfect inspection outcomes., Journal of Reliability Engineering and System Safety,17(3).

8- فرشاد مهرابی، بررسی اثر مشخصات هندسی قاب با مهار بند زانویی بر روی شکل پذیری آن، اولین کنفرانس سازه های جدار نازک ایران- ارومیه، 1381.

9- فرشاد مهرابی، بررسی اثر مشخصات هندسی قاب با مهار بند زانویی بر روی شکل پذیری و مقاومت نهایی آن، چهارمین کنفرانس بین المللی زلزله و زلزله شناسی(SEE4) ایران- تهران، 1382.

10- فرشاد مهرابی، ارزیابی پتانسیل خرابی پیش رونده در ساختمانهای فولادی طرح شده بر اساس آیین نامه ایران مجله علمی پژوهشی شریف، 1391.

11- فرشاد مهرابی، بررسی اثر کاهش دهانه قاب در ارتفاع بر روی پریود سازه های بتن آرمه، اولین کنفرانس ملی صنعت بتن، مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی، 1391.

12- فرشاد مهرابی، بحث پتانسیل خرابی پیش رونده در ساختمانهای بتنی در آیین نامه UFC ، اولین کنفرانس ملی صنعت بتن، مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی، 1391.

13- فرشاد مهرابی، سازه های فضاکار و ویزگی های آن در معماری، کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم، مهندسی و فن آوری،1394.

14- علیرضا اوحدی، بررسی قابلت اعتماد پل های بتنی راه آهن-1381-اولین کنفرانس ایمنی سازی و بهسازی سازه ها- دانشگاه امیر کبیر.